Taisyklės ir privatumo politika

Elektroninės parduotuvės www.bukimesveikesni.lt taisyklės

2018 m. gegužės 25 d. 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi elektronine parduotuve bukimesveikesni.lt (toliau – el. parduotuvė) sąlygas, asmens duomenų tvarkymą bei privatumo politiką. Šios taisyklės yra taikomos tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
1.2. Šiose Taisyklėse Pardavėjas yra UAB Šalavijas, kurios juridinis adresas yra 
Dvaro g.79-13, įmonės kodas 144938316, PVM mokėtojo kodas LT100001834811. 
1.3. Pirkėjas šiose Taisyklėse suprantamas kaip bet kuris fizinis asmuo, perkantis el. parduotuvėje ar kitaip besinaudojantis kitomis el. parduotuvės paslaugomis. Šioje el. parduotuvėje pirkti bei naudotis kitomis teikiamomis paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas įstatymų nustatyta tvarka. 
1.4. Pagal šias Taisykles tiek užsiregistravimas, tiek užsiregistravimas ir vėlesnis pirkimas šioje el. parduotuvėje laikytinas besąlygišku Pirkėjo patvirtinimu, jog jis turi teisę pirkti šioje el. parduotuvėje ar naudotis kitomis jos paslaugomis. 
1.5. Prekes pristatantis subjektas pagal šias Taisykles yra bet koks fizinis ar juridinis asmuo, nesvarbu, ar tai Pardavėjo atstovas, ar Pardavėjo partnerių atstovas, kuris pristato Pirkėjui jo užsakytas prekes, o taip pat pašto skyriaus darbuotojai, kai užsakytas prekes Pirkėjas pats atsiima pašto skyriuje. 
1.6. Banko įstaiga pagal šias Taisykles yra bet koks juridinis asmuo, pagal LR įstatymus turintis teisę pervesti Pirkėjo ar Pardavėjo pinigus į Pardavėjo ar Pirkėjo nurodytas sąskaitas šiose Taisyklėse numatytais atvejais. 
1.7. Pardavėjo išlaidos pagal šias Taisykles yra prekių saugojimo pas prekių pristatymo subjektą išlaidos, visi ir bet kokie banko įstaigos mokesčiai, atsiradę tada, kai Pirkėjas sumoka už prekes Pardavėjui. 
1.8. Paslauga pagal šias Taisykles yra Pardavėjo Pirkėjui suteikiama aliejaus spaudimo paslauga.
2. Pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimas
2.1. Šios Taisyklės kartu su Pirkėjo pateiktu prekių ar paslaugų užsakymu yra tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, kuri yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
2.2. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja prekių ar paslaugų užsakymą ir jį perduoda Pardavėjui vykdyti.
2.3. Norėdamas pirkti ar kitaip naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo užsiregistruoti el. parduotuvėje. Registracija pagal šias Taisykles suprantama kaip tam tikrų duomenų, reikalingų Pardavėjui vykdyti pirkimo–pardavimo sutartį, pranešimas Pardavėjui. Registracija vykdoma Pirkėjui surašant duomenis el. parduotuvėje į joje skelbiamą registracijos anketą. Registracijos anketoje Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ar/ir Pirkėjo užsakymą arba apriboti, arba nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve. Pirkėjas gali pirkti ir be registracijos, bet ir šiuo atveju galioja būtinumas pateikti apie save tokią informaciją, kad Pardavėjas galėtų įvykdyti Pirkėjui savo įsipareigojimus pristatyti prekę ar suteikti paslaugą.
2.4. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas juos privalo nedelsiant atnaujinti.
3. Pirkėjo teisės. Sutarties nutraukimas 
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šioje el. parduotuvėje bei naudotis kitomis jos paslaugomis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Sudarius pirkimo–pardavimo sutartį ir, iki prekių išsiuntimo Pirkėjui ar paslaugos suteikimo Pirkėjui, Pirkėjui pareiškus norą nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, Pirkėjas pirkimo–pardavimo sutartį gali nutraukti tik tą pačią dieną  ir nėra sumokėjęs už prekes ar paslaugas
3.3. Jei Pirkėjas pareiškia norą nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir nėra sumokėjęs už prekes ar paslaugas, jis privalo raštiškai iki sutarties sudarymo dienos 24.00 val. pranešti Pardavėjui savo sprendimą. Laisvos formos pranešimą apie norą nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui šios el. parduotuvės skyriuje Rekvizitai nurodytais būdais ir adresu. Pardavėjas tokiu atveju anuliuoja Pirkėjo užsakymą, ištrindamas jį iš el. parduotuvės duomenų bazės. Pirkėjas šiuo atveju netenka visų Pirkėjo teisių, aprašytų šiose Taisyklėse, o Pardavėjas įgyja besąlygišką teisę nesilaikyti šiose Taisyklėse nurodytų Pardavėjo pareigų.
4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ar paslaugas sutartą sumą per 3 darbo dienas, įskaitant pirkimo dieną.
4.2. Pirkėjas privalo priimti prekes ar paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 
4.4. Pardavėjo išlaidas, patirtas dėl laiku neatnaujintų duomenų, kompensuoja Pirkėjas. 
4.5. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis. 
4.6. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių ar paslaugų užsakymą el. parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/arba su jomis nesutinka. 
4.7. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis (vientisomis arba su bet kuria Taisyklių dalimi), jis privalo neužsisakyti prekių el. parduotuvėje ir nesinaudoti kitomis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
4.8. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, bet naudojasi bet kuriomis el. parduotuvės paslaugomis, bus laikomasi nuostatos, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
4.9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. 
4.10. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje Rekvizitai nurodytomis adresais ir priemonėmis. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės, jei Pirkėjas dėl perduotų tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų patiria bet kokių nuostolių.
4.11. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles, paskelbdamas naujas Taisykles ar jų papildymus bei pakeitimus el. parduotuvėje. 
5.2. Naujos Taisyklės, jų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jie yra paskelbiami šios el. parduotuvės skyriuje Taisyklės. 
5.3. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikomasi nuostatos, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija. 
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada ir be perspėjimo apriboti ar visiškai sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuve, o taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją ir jo anketą apie tai nepranešdamas Pirkėjui bei apie tai pranešti teisėsaugos organams.
5.5. Pardavėjas turi teisę bet kada laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už prekes per 3 darbo dienas, įskaitant užsakymo pateikimo dieną.
5.7. Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo–pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, jeigu jis per paskutinius 12 mėnesių mažiausiai 3 kartus buvo pateikęs užsakymą, bet nesumokėjo už prekes ar paslaugas per 3 darbo dienas, kitaip atsisakė Pirkimo–pardavimo sutarties. 
5.8. Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo–pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju be jokios matomos priežasties ir be jokių paaiškinimų. 
5.9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.
6. Prekių grąžinimas. Pardavėjo įsipareigojimai. 
6.1. Visų rūšių prekės, įsigytos elektroninėje parduotuvėje bukimesveikesni.lt 
nekeičiamos ir negrąžinamos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitomis el. parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas dėl tam tikrų aplinkybių pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. 
7. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių ir paslaugų bei prekių pristatymo kainos el. parduotuvėje ir jau suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais su PVM. Kainos yra galutinės be jokių paslėptų ar akivaizdžių mokesčių ar prievolės mokėti daugiau, nei yra nurodoma suformuotame užsakyme. 
7.2. Pardavėjas pasilieka besąlyginę teisę keisti prekių ir prekių pristatymo kainas. Prekių, ir prekių pristatymo kainos galioja tuo momentu, kai jos užsakomos. Vėlesnis prekių, paslaugų ar prekių pristatymo kainų pakeitimas jokiu būdu neįtakoja jau suformuoto Pirkėjo užsakymo.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes pavedimu per banką – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo metu suformuotoje ir jam atsiųstoje išankstinėje sąskaitoje nurodytus duomenis Pirkėjui priimtinu būdu perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. 
7.4. Prekės nesiunčiamos, kol nėra gautas apmokėjimas už prekes. Prekės siuntimui pradedamos ruošti tik gavus užsakymo apmokėjimą. 
7.5. Paslaugos teikiamos tik gavus apmokėjimą.
7.6. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai buvo gautas užsakymo apmokėjimas.
7.7. Paslaugų suteikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai buvo gautas užsakymo apmokėjimas.
8. Prekių pristatymas. Paslaugų suteikimas
8.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pats arba per savo partnerius Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. 
8.2. Į Kuršių Neriją užsakymai priimami tik išsirinkus prekių pristatymą paštu.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui prekes per 3 darbo dienas po apmokėjimo už prekes. Šis terminas pratęsiamas iki 30 dienų tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra Pirkėjo užsakytų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.. 
8.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti paslaugas per 5 darbo dienas. 
8.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas ar paslaugų suteikimas gali vėluoti dėl Force majeure(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840) arba dėl stichinių nelaimių, karo, kelio dangos sugadinimo, smarkių audrų, pūgų, gausiai iškritusio sniego, elektros energijos tiekimo sutrikimų, žemės drebėjimų, potvynių, žaibų ar kitų meteorologinių sąlygų, dėl kurių paslaugų suteikimas ar prekių pristatymas gali būti neįmanomas ar pavojingas prekes pristatantiems subjektams.
8.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba jas pats atsiimti pašto įstaigoje. Jei Pirkėjui skirtas prekes priima ne pats Pirkėjas, o jo įgaliotas atstovas, tai laikomasi nuostatos, kad prekes priima Pirkėjas.
8.8. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristatančiu subjektu patikrinti siuntos būklę. 
8.9. Pasiimant prekes pašto įstaigoje Pirkėjas privalo pasirašyti pašto siuntos registracijos knygoje ir privalo iškart patikrinti siuntos būklę pašto darbuotojų akivaizdoje. 
8.10. Pirkėjui pasirašius bet kokiame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikomasi nuostatos, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. 
8.11. Jei Pirkėjas nepatikrino siuntos būklės pašto darbuotojų akivaizdoje ir nepateikė pašto darbuotojams pretenzijų, jis prarandą teisę jas teikti vėliau.
8.12. Prekių pristatymo būdai ir jo kaina yra nurodyti el. parduotuvėje.
8.13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.14. Jeigu Pirkėjas pageidauja, jis gali atsiimti užsakytas prekes parduotuvėje SVEIKATA Dvaro g.79-13

8.15. Parduotuvėje SVEIKATA ir el. parduotuvėje kainos ir prekių asortimentas gali skirtis.
8.16. Už Lietuvos ribų prekės siunčiamos tik iš anksto susitarus. Pardavėjas tokiu atveju neprisiima jokių įsipareigojimų dėl muito mokesčių sumokėjimų Pirkėjo buvimo šalyje, draudimų Pirkėjui gauti prekes ir pan. Tik Pirkėjas yra atsakingas ir neša bet kokią atsakomybę dėl užsakytų prekių. Bet kam, bet kokioms institucijoms ar pareigūnams sulaikius prekes už Lietuvos ribų ar nusprendus sulaikymo vietoje prekes grąžinti Pardavėjui, Pardavėjas prekių atgal nepriima ir pinigų už jas negrąžina.
Prašome iš anksto įvertinti savo galimybes ir buvimo šalies įstatymus.
9. Prekių kokybės garantija ir pakuotės
9.1. Šioje el. parduotuvėje parduodamų prekių tinkamumo vartoti terminai yra tokie, kokius nustatė gamintojas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui tinkamo vartoti termino prekes.
9.3. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui parduoti bet kokio tinkamumo vartoti termino prekes, bet ne trumpesnio, nei Pirkėjas galėtų realiai pasinaudoti prekėmis iki tinkamumo vartoti termino pabaigos, jei jis pradėtų jas vartoti iš karto, gavęs jas iš Pardavėjo.
9.4. Šioje el. parduotuvėje prekės ir prekių pakuotės, vaizduojamos nuotraukose, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali skirtis nuo realaus prekių pakuočių dydžio, formų ir spalvos. 
9.5. Jei nuotraukoje yra kelios panašios prekės ar jų grupė, reikia suprasti, kad parduodama yra vienos prekės viena pakuotė, kuri yra aprašyta ir nurodyta kaina yra vienos prekės vienos pakuotės kaina.
10. Asmens duomenų tvarkymas. Privatumo politika
10.1. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai ir kiti teisės aktai bei 2018 m. gegužės 25 dieną įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). 
10.2. El. parduotuvės sklandžiam darbui reikalingi tam tikri jūsų duomenys bei būtinybė į jūsų įrenginį persiųsti slapukus. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu. Tinklalapio administratorius (Pardavėjas) taip pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis. Renkami tokie duomenys:
10.2.1. duomenys, kuriuos perduoda pats Pirkėjas: kai užsiregistruojate mūsų svetainėje ir tampate vartotoju arba be registracijos perkate mūsų el. parduotuvėje, mes renkame ir saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje arba suformuotame užsakyme, kai perkate be registracijos (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas);
10.2.2. duomenys, kuriuos užfiksuoja kompiuterinė technika (IP adresas, data, laikas, šalis, naršyklės pavadinimas, prisijungimo įrenginio tipas ir pan.);
10.2.3. el. parduotuvė į Pirkėjo kompiuterį persiunčia slapukus. Slapukai – tam tikra trumpa tekstinė informacija, kurią el. parduotuvė patalpina naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose naršymo įrenginiuose. Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik tada, jei tą leidžia Pirkėjo kompiuterio ar kito įrenginio nustatymai. Slapukai palengvina naršymą el. parduotuvėje, nes greičiau identifikuoja jus ir įsimena jūsų anksčiau atliktus veiksmus. Slapukai nerenka jūsų asmeninės informacijos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus arba tiesiog juos ištrinti savo kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo el. parduotuvėje spartą, apriboti tam tikrų jos funkcijų veikimą arba net visai blokuoti prieigą prie el. parduotuvės. 
10.3. Asmens duomenys saugojami ne trumpiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau, kaip 1 metus nuo paskutinio Pirkėjo pirkimo el. parduotuvėje. Finansiniai dokumentai su juose užfiksuotais asmens duomenimis, tiek elektroniniai, tiek popieriniai, saugojami įstatymuose numatytą laiką, kuris niekaip nepriklauso nuo Pardavėjo. 
10.4. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami (saugiai ištrinami) be jokio įspėjimo ar kito pranešimo Pirkėjui. Pardavėjas, įvykdęs sutartį su Pirkėju (išsiuntęs Pirkėjui prekes ir gavęs patvirtinimą apie tai), turi teisę be jokio įspėjimo ar pranešimo Pirkėjui iš karto sunaikinti visus saugomus duomenis, juos ištrindamas iš el. parduotuvės duomenų bazės, išskyrus tuos duomenis, kurie reikalingi nustatyti finansinių operacijų faktui ir aplinkybėms, nes to reikalauja kiti įstatymai. Pirkėjai, nesutinkantys su šia mūsų nuostata, privalo nepirkti Pardavėjo prekių ar paslaugų. Jei Pirkėjas sudaro su Pardavėju pirkimo–pardavimo sutartį, laikomasi nuostatos, kad Pirkėjas sutinka su čia aprašytomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
10.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
10.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
10.7. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tokiais tikslais: 
10.7.1. įvykdyti Pirkėjo prekių ir paslaugų užsakymą (-us); 
10.7.2. pirkimo–pardavimo finansinių dokumentų išrašymui; 
10.7.3. informacijos, susijusios su prekių užsakymu ir jų pristatymu (galimos užklausos el. paštu, trumposiomis žinutėmis ar tiesioginiu skambučiu, norint patikslinti užsakymą, adresą, pristatymo laiką ar pan.) apsikeitimui. 
10.8. Jokie asmens duomenys rinkodaros tikslais nėra naudojami. El. parduotuvė jokių asmens duomenų nerenka automatiniu būdu ir nesiunčia jokių reklaminių ar su pirkimo–pardavimo sutartimi nesusijusių laiškų ar kitos informacijos kitomis priemonėmis ar būdais. 
10.9. Pardavėjas gali (bet neprivalo) statistikos bei el. parduotuvės funkcionalumo gerinimo tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, pavyzdžiui duomenis apie įsigytas prekes (prekės pavadinimas ir jos kiekis), apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtų prekių ir puslapių skaičių, interneto naršyklės pavadinimą, bet neapsiribojant. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi neatskleidžiant Pirkėjo tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę, nes minėti duomenys nėra niekaip susieti su asmens duomenimis ir statistinius duomenis galima paimti atskirai nuo asmens duomenų. 
10.10. Pardavėjas asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir tam tikrais atvejais telefono numerį) gali perduoti tik: 
10.10.1. Pirkėjo užsakytų prekių pristatymo tarnyboms (kurjerių ir pašto tarnyboms), kad iki galo būtų įvykdyta pirkimo–pardavimo sutartis; 
10.10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kai kreipiasi teisėsaugos organų ar mokesčių administratoriaus atstovai.
10.11. Pardavėjui perdavus siuntą kurjeriui ar pašto darbuotojui, už tolimesnį asmens duomenų saugumą atsako minėti subjektai, o už neteisingą ir neteisėtą asmens duomenų naudojimą, rinkimą ar praradimą nuo siuntos perdavimo momento, jeigu tokie įvyktų, Pardavėjas neatsako.
10.12. Pardavėjas pasilieka teisę, esant būtinumui, finansinius pirkimo–pardavimo dokumentus ir konsultacijų atsakymus siųsti el. paštu. Mūsų el. pašto paslaugas teikia patikimos Lietuvoje esančios įmonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą. Pirkėjas, į kurio kompiuterį bus siunčiama asmens duomenų požiūriu jautri informacija, pats turi pasirūpinti, kad Pardavėjo siunčiami asmens duomenys jo kompiuteryje nebūtų prienami tretiesiems asmenims. Už asmens duomenų saugumą Pirkėjo kompiuteryje Pardavėjas neatsako. Jei Pirkėjas nesutinka gauti tam tikrų dokumentų el. paštu, Pirkėjas tokiu atveju turi nesinaudoti mūsų paslaugomis.
10.13. Pirkėjas mokėjimą už prekes ar paslaugas atlieka pats banko įstaigoje, banko internetinės bankininkystės sistemoje ar kitoje įstaigoje, todėl Pirkėjo bankinių duomenų Pardavėjas el. parduotuvėje nemato, jų nerenka ir netvarko. 
10.14. Pirkėjas už savo bankinių duomenų saugumą atsako pats, nes Pirkėjas mums bankinių duomenų neperduoda, o Pardavėjas jų nerenka, nesaugo ir netvarko.
10.15. Už duomenų teisingumą yra atsakingas pats Pirkėjas.
10.16. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada iš anksto nepranešęs keisti ar modifikuoti šią privatumo politiką.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos anketoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir/ar Pirkėjo patirtus nuostolius.
11.2. Už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve, atsako Pirkėjas.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. 
11.4. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį pripažįsta kaip Pirkėją. Tokio trečiojo asmens užsakytas prekes ar paslaugas privalo apmokėti Pirkėjas.
11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.6. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Visi paminėti prekių ženklai yra tik tų ženklų savininkų nuosavybė.
11.7. Pardavėjas niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti Pirkėjui vartojant, naudojant Pardavėjo prekes ar paslaugų suteikimo metu gautą bet kokio pobūdžio ir formos informaciją.
11.8. Pardavėjas niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti Pirkėjui naudojantis Pardavėjo suteiktomis paslaugomis bei Pirkėjui pritaikant jas tretiesiems asmenims.
11.9. Pardavėjas niekaip neatsako ir neneša jokios atsakomybės už neišsipildžiusius lūkesčius Pirkėjui vartojant, naudojant Pardavėjo prekes ir/ar Pirkėjui naudojantis Pardavėjo paslaugomis.
11.10. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
11.11. Pardavėjas neatsako už prekes pristatančio subjekto darbo kokybę.
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus reikalingus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 
12.2. Esant būtinybei patikslinti pristatymo laiką ar vietą, prekes pristatantis subjektas turi teisę paskambinti Pirkėjui jo registracijos anketoje nurodytu telefono numeriu.
12.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje Rekvizitai nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir būdais.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams yra taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. 
13.3. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.